Všetky aktuality >

Faculty of Technology

Fakulta technického zamerania orientovaná na komplex: les - drevo – ekológia – životné a pracovné prostredie

Mám záujem študovať
Fakulta je orientovaná na prípravu odborníkov s technickou odbornou profiláciou a so spôsobilosťou pre výrobnú a environmentálnu techniku, bezpečnostné inžinierstvo a výrobno-technický manažment. To umožňuje absolventom uplatniť sa v drevárskej výrobe a lesnom hospodárstve, v oblasti prevádzky a riadenia, vo vede a výskume, v obchode a marketingu, ale aj v podmienkach strojárskej a nestrojárskej výroby.

Vysoká uplatniteľnosť

FEVT TU vo Zvolene získala 8. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe.

Najviac mobilít CEEPUS

FEVT má najviac mobilít CEEPUS spomedzi všetkých fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene.

Získaj pracovným trhom žiadané technické vzdelanie

Chop sa príležitosti a študuj na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky
6

Možností štúdia

Fakulta ponúka možnosť študovať v 4 bakalárskych programoch, 1 inžinierskom programe a 1 doktorandskom programe.

Prevádzkové cvičenia v Kia Motors Slovakia, s. r. o.

V rámci prevádzkových cvičení v KIA Motors Slovakia, s. r. o. si študenti overili teóriu v praxi. Ich pozornosť bola zameraná hlavne na výrobné procesy v automobilovom priemysle, špičkové výrobné technológie a riadenie výroby metódami just-in-time a just-in-sequence. Odborné exkurzie sú dlhodobou súčasťou vzdelávacieho procesu na FEVT, čo výrazne zvyšuje jeho kvalitu v prepojení na prax.

fakulta v číslach

0
Katedry
0
Študijných programov
0
Študentov
0
Odborníkov
0
Absolventov